Thursday, March 14, 2024

Blackmores Probiotics Womens Flora Balance

Sending A Prescription To Superpharmacy

Blackmores Probiotics Range

When you purchase prescription medication online with SuperPharmacy, we need a valid script in our possession before we can dispatch your medications to you.

For Electronic Prescriptions, it is now as easy as sending your Token to

For Paper Prescriptions, we still require the physical paperwork in our possession, so they can only be processed once we physically receive your prescription paperwork. Prescription product orders will be dispensed and dispatched on the business day the prescription or valid repeat authorisation is received at the SUPERPHARMACY registered premises. Please send your prescription paperwork to the appropriate store

NSW, ACT and TAS: SUPERPHARMACY PO Box 1877 Hornsby Westfield 1635

QLD or NT: Superpharmacy 187 Days Road Grange Qld 4051

SA: Superpharmacy 41 Hindley street Adelaide, SA 5000

VIC: Superpharmacy 92 Lygon Street East Brunswick VIC 3057

WA: Superpharmacy 259 Walcott St, North Perth WA 6006

Vai Tr Ca Cc Vi Khun C Li I Vi Sc Khe Vng Kn

Thông thng môi trng âm o s có khong 30 loài vi khun khác nhau. Trong ó vi khun lactobailli chim phn a và có tác dng gi cho âm o luôn khe mnh bàng cách kim tra s phát trin ca các loi vi khun khác to ra môi trng cân bng trong âm o. Thc t, các bác s cng ã ch ra rng các loài vi khun sng trong âm o không gây nhim khun mà ch do cách v sinh vùng kín không úng ca ch em làm mt cân bng và vô tình a các loi vi khun cng nh nm bào t bên ngoài vào gây viêm nhim.

Các tình trng viêm nhim âm o din ra rt ph bin. Các triu chng thng thy ca viêm nhim âm o ó là:

 • Khí h ra nhiu hoc ít, c hoc lng, s thay i v màu sc ca khí h cng th hin rõ c mc bnh.
 • Gây nga ngáy b phn sinh dc ngoài .
 • B au khi khám ph khoa hoc khi quan h, thm chí cm giác au còn xut hin k c lúc ngh ngi.
 • Khi quan sát s thy niêm mc âm o b , có vt xc, vt loét.

Khi nhn thy các triu chng trên thì mi ngi nên i khám phát hin kp thi cng nh iu tr sm tránh bnh tình tr nng.

tránh các trng hp viêm nhim âm o gây khó chu ch em ph n nên tìm hiu và chm sóc vùng kín úng cách duy trì h vi sinh âm o khe mnh, ngn chn các nguy c viêm nhim thông qua vic b sung men vi sinh.

Men Vi Sinh Blackmores Probiotics+ Immune Defence 30 Vin

Men vi sinh h tr h min dch ng tiêu hoá Blackmores Probiotics Immune Defence là công thc a tác dng mnh giúp h tr quá trình tiêu hoá và tng cng sc kháng cho c th.ây là loi men vi sinh Úc b sung hn 20 t men vi sinh và vi khoáng tng min dch. Công thc c áo ca Probiotics Blackmores c bit cha 5 chng Probiotic cùng vi vitamin C và km ã mang li tác dng rt tt.

Thuc Blackmores Probiotics+ b sung lng Probiotic cho h tiêu hoá s góp phn duy trì sc kho và nâng cao cht lng cuc sng. ng thi cung cp cho c th lng Probiotic chui Lactobacillus có tác dng cân bng và h tr tng cng lng men vi sinh nht nh khi c th thiu ht. Bên cnh ó, sn phm cng cung cp mt lng cht x cn thit h tr ci thin và phòng nga chng táo bón, y hi, tiêu chy, cho ngi s dng.

Cách dùng:

 • Ngi ln: Ung 1 viên mi ngày vi thc n hoc theo quy nh ca chuyên gia sc khe.
 • Tr em di 12 tui: Ch s dng khi có ch nh ca bác s và nên thn trng khi s dng.

Chú ý:

Thc phm này không phi là thuc và không có tác dng thay th thuc cha bnh.

Hiu qu s dng sn phm tùy thuc c a ca tng ngi.

You May Like: Is A Digestive Enzyme The Same As A Probiotic

How Do Returns & Refunds Work

We are happy to offer refunds or exchanges on any item that you have purchased from us.Important: You are not entitled to, or guaranteed, a refund for Change of Mind returns. They will be processed at our discretion. We reserve the right to charge a restocking fee for Change of Mind returns.You will be responsible for the cost of shipping to return goods to us unless we specify that we will cover the cost.

Note: Legislation prohibits us from accepting Prescription Items for refund or exchange.

All we ask is that you follow the below to qualify:

 • Check your products as soon as you receive delivery. Ensure the correct items have been sent, and nothing is damaged or in an unusable condition.
 • Contact us within 30 days from your order date .
 • Indication Of Blackmores Womens Bio Balance

  Blackmores Probiotics + Womens Flora Balance Capsules 30 ...

  Womens Bio Balance is an oral probiotic specially designed for vaginal health. It provides a specific combination of natural probiotics that may help to balance and restore the vaginal microflora in women.

  It may also help to maintain healthy vaginal microflora.

  Your doctor will be able to advise if this product is suitable for you. Consult your doctor before taking any medication or supplement.

  Recommended Reading: Best Probiotic For Nail Fungus

  Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance

  Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance contains two clinically trialled* probiotic strains, providing 2.3 billion good bacteria. It supports healthy vaginal flora balance

  Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance contains a combination of clinically trialled strains* specific to vaginal health.

  Probiotics+ Womens Flora Balance does not need to be refrigerated. Its a specialised formulation process and packaging technology helps prevent moisture from harming the good bacteria, helping keep them alive.

  *Reid et al, FEMS immunol med microbiol 2003 35: 131-4

  Cng Dng Ca Vin Ung Blackmore Women’s Flora Balance

  • Bo v vùng kín, ngn nga các loi vi khun, vi trùng gây bnh viêm nhim ph khoa ph n.
  • Kh mùi hôi khó chu ti vùng kín hiu qu.
  • H tr iu tr bnh các bnh viêm nhim ph khoa: viêm âm o, nga, huyt trng,
  • Ngn nga tình trng nga âm o hiu qu.
  • Giúp âm o luôn khô thoáng, tr li v t tin, quyn r vn có ca ch em ph n.
  • Không cha các thành phn c hi, không làm mt i pH cân bng ca âm o nên cc kì an toàn cho ngi s dng.
  • Bio Balance Blackmores ca ph n cha probiotic c thit k c bit cho sc kho ca âm o.
  • Nó cha 2,3 t sinh vt Lactobacillus rhamnosus ca, GR-1 và Lactobacillus reuteri, RC-14 có th giúp gim bt các vi khun xu và nm men có hi trong âm o.
  • Th nghim lâm sàng cho thy rng Bio Balance Blackmores ca ph n cng giúp thit lp li và cân bng h thc vt t nhiên ca âm o.

  Recommended Reading: Phillips Colon Health Probiotic Side Effects

  Product Description For Blackmores Probiotic+ Womens Flora Balance 30c

  • Promotes and balances good vaginal bacteria
  • May protect against vaginal flora imbalances
  • Assists in the maintenance of general wellbeing

  Features of Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance 30C

  Formulated based on scientific evidence. This dual-action womens formula contains two specific clinically trialled probiotic strains providing 2.3 billion good bacteria. The specific combination of probiotics strains helps promote and balance vaginal flora.

  Benefits of Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance 30C

  • Is suitable for use in pregnancy
  • Gluten free
  • Comes in a handbag friendly canister pack
  • Fridge free

  Men Vi Sinh Blackmores Probiotics Daily Health 30 Tables

  Blackmores Probiotics Range

  Sn phm này cha 5 chng li khun ã c th nghim lâm sàng cung cp 30 t vi khun tt duy trì sc khe ng rut và gim khó chu v tiêu hoá.

  Viên ung men vi sinh Daily Health giúp khôi phc s cân bng ca li khun sau khi s dng kháng sinh. ng thi cng làm gim các triu chng chng bng và y hi h tiêu hoá. Vì cha thành phn km nên s h tr h thng min dch ca c th.

  Cách dùng:

  • Ngi ln: Ung 1 viên /ngày. Thng ung lúc bng ói 30 phút trc khi n.
  • Tr em di 12 tui: Tham kho ý kin bác s trc khi s dng.
  • Có th s dng cho ph n mang thai hoc cho con bú.

  Lu ý:

  c k hng dn s dng trc khi dùng.

  Nu triu chng kéo dài hoc tr nên trm trng thì hãy tìm n s t vn ca bác s.

  Also Check: Renew Life Probiotics 30 Billion

  Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance 30 Caps

  FREE ShippingeBay Money Back Guarantee

  Seller:ninstore1993.9%, Location:Ryde, New South Wales, AU, Ships to: AU, Item:124818980619Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance 30 Caps. Blackmores Probiotics+ Women’s Flora Balance:Promotes and balances good vaginal bacteriaMay protect against vaginal flora imbalancesAssists in the maintenance of general wellbeingSuitable for use in pregnancyHandbag friendly canister packIt doesn’t need to be kept in the fridge a specialised formulation process and packaging technology help prevent moisture from harming the good bacteria, helping to keep them alive. This ensures the probiotics reach your digestive system where they workAdults and children over 12 years- Take 1 capsule orally per day or as professionally prescribed.Active ingredients per capsule: Lactobacillus rhamnosus GR-1 and lactobacillus reuteri RC-14 2.3 billion CFU.Warnings & DisclaimersAlways read the label.Use only as directed.If symptoms persist see your healthcare professional.Store below 25°C in a dry place away from direct sunlight.Condition:New, Brand:Blackmores, Department:Women, Formulation:Capsule, Ingredients:Probiotic, UPC:93550710 See More

  • Popularity – 19 sold, 0 available. 1 watching, 1 day on eBay. Normal amount watching. More

  Review Men Vi Sinh Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance

  Men vi sinh Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance hin ang c các chuyên gia ánh giá là sn phm giúp cân bng và phc hi li h vi sinh âm o tt nht hin nay. Nh ó mà các tình trng viêm nhim vùng kín, nga ngáy, huyt trng và mùi hôi cng c loi b mt cách hiu qu giúp âm o luôn khô thoáng, sch s.

  Hin ti, men vi sinh Blackmores Probiotics+ Womens ang c bày bán rng rãi ti nhiu quc gia. Trong ó ã có rt nhiu ngi tiêu dùng ã s dng và a ra nhng ánh giá v cht lng ca men vi sinh Blackmores Probiotics+ . Nu bn cng ang bn khon v cht lng sn phm thì có th tham kho nhng dòng ánh giá ó an tâm hn khi s dng.

  Recommended Reading: Do Probiotics Help Lymphocytic Colitis

  Review Men Vi Sinh Blackmores Probiotics Womens Flora Balance

  Men vi sinh Blackmores Probiotics Womens Flora là sn phm b sung hn 2,3 t li khun vi hai chng c bit giúp h tr ci thin tình trng viêm nhim âm o n gii. Sn phm c sn xut t các thành phn an toàn, không cha cht bo qun hay cht hóa hc có hi cho sc khe nên rt c tin dùng. Sn phm hin ang c các chuyên gia ánh giá rt cao trong vic h tr cân bng và ci thin bnh viêm nhim âm o n.

  Blackmores Probiotic+ Womens Flora Balance 30c

  Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance
  • Promotes and balances good vaginal bacteria
  • May protect against vaginal flora imbalances
  • Assists in the maintenance of general wellbeing

  Features of Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance 30C

  Formulated based on scientific evidence. This dual-action womens formula contains two specific clinically trialled probiotic strains providing 2.3 billion good bacteria. The specific combination of probiotics strains helps promote and balance vaginal flora.

  $32.95

  Read Also: How To Use Probiotics To Lose Weight

  Men Vi Sinh Blackmores Probiotics+ Gut Recovery

  Blackmores Probiotics Gut Recovery là mt công thc cung cp các loi men vi sinh a tác dng có bn cao. Sn phm cha n 90 t vi khun khôi phc s cân bng ca vi khun ng rut trong và sau khi s dng kháng sinh. Sn phm bao gm thành phn km h tr sc khe min dch cho c th.

  Sn phm giúp duy trì h vi khun có li cho ng rut. Góp phn n nh quá trình tiêu hoá. Bên cnh ó nh cha ti 10 chng li khun s làm gim ti a tình trng táo bón, y bng, khó tiêu cho c th.

  Cách dùng:

  • Ngi ln: Ung 1 viên mi ngày vi thc n, hoc theo ch nh ca bác s. Thuc kháng sinh có th làm mt hot tính ca men vi sinh vì vy nên phân chia thi gian s dng thuc hp lý.
  • Tr em di 18 tui: Ch dùng theo ch nh ca bác s.

  Lu ý:

  Không s dng cùng lúc vi các loi thuc kháng sinh.

  Không dùng cho ph n mang thai và cho con bú.

  Top 10 Best Blackmores Probiotics Womens Flora Balance On The Market

  Product Names Product Images Check Price
  View Product

  We all dont want to waste our hard-earned money on a shiny new blackmores probiotics womens flora balance that we even dont know how to use and take the most of it, right? In the modern world, users find it hard to possess the one which totally meets their need because there are often hundreds of choices here and the web is full of tempting ads. As human beings, everyone shares the same desire to use the best and most effective products with the affordable costs. How can selecting the best blackmores probiotics womens flora balance become an easy and comfortable decision without wasting your hours? It is time to ready our detailed and thorough review on blackmores probiotics womens flora balance so that your mind is always a peaceful and exciting situation.

  If you need to buy a new blackmores probiotics womens flora balance, then we are here to help. Your mind of the blackmores probiotics womens flora balance will be renewed and well-informed with the guide here. We aim to not only introduce to you the best features of the product, but also include customers review who have ever used it. Before buying these stuffs, we are sure that your thinking cannot stop lots of questions, such as:

  Also Check: Best Place To Get Probiotics

  Keep Your Vaginal Flora In Check

  • Choose underwear made from natural fibres which are able to breath. This helps to prevent fungus from thriving
  • Avoid perfumed products such as feminine deodorant sprays, soap and toilet paper, as they can alter the flora in the vagina
  • Wipe from front to back when going to the toilet, as this may help to prevent the spread of micro-organisms from the anus

  Men Vi Sinh Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance Gi Bao Nhiu Mua U

  How do probiotics work?

  Men vi sinh Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance hin ang c bán vi giá khong 450.000 ng/ hp 30 viên.

  Hin ti, men vi sinh ph n Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance ã c nhp khu và có mt rt ph bin ti Vit Nam nên rt d tìm mua sn phm. Khi có nhu cu s dng men vi sinh Blackmores Probiotics+ Womens ngi tiêu dùng có th ghé trc tip các ca hàng thc phm chc nng haowcj quy thuc uy tín, chính hãng mua. Tuy nhiên, do ây là sn phm chm sóc sc khe n t thng hiu ni ting nên s không tránh khi tình trng b làm gi, làm nhái nên khi mua ngi dùng cng nên tìm hiu và kim tra sn phm tht k.

  Ngoài ra, bn cng có th t mua men vi sinh Blackmores Probiotics+ Womens thông qua các trang thng mi in t nh: Shopee, Lazada, Tiki hoc các trang web bán hàng Úc hoc mua h hàng Úc. Khi t mua qua các kênh trên ngi dùng s c gii quyt tt c nhng khó khn trong vic mua hàng ngoi nh: chính sách thu quan, thanh toán quc t, bt ng ngôn ng,…. m bo chính hãng mà giá c li phi chng.

  Men vi sinh Blackmores Probiotics+ Womens là sn phm chm sóc sc khe vùng kín ph n c các chuyên gia ánh giá cao nht hin nay. Nu bn cng ang gp phi các vn v sc khe vùng kín thì hãy tham kho sn phm tuyt vi này ngay. Hy vng nhng chia s ti bài vit s giúp bn c có thêm các thông tin thú v v chm sóc sc khe.

  You May Like: Best Probiotic For Gut Healing

  Thng Tin V Sn Phm Men Vi Sinh Blackmores Probiotics Womens Flora 30 Vin

  Men vi sinh Blackmores Probiotics Womens Flora là sn phm b sung men vi sinh âm o, cung cp 2,3 t li khun vi hai chng c bit là Lactobacillus rhamnosus GR-1 & Lactobacillus reuteri RC-14. S kt hp ca các chng probiotíc này s giúp thúc y và cân bng h vi sinh giúp cô bé khe mnh và bo v sc khe sinh sn ph n tt hn.

  X Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance 30 Pk

  Seller:h_e_h19182100%, Location:Varroville, New South Wales, AU, Ships to: WORLDWIDE, Item:1337108140793 x Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance 30 Pk – 3 months. 3 x Blackmores Probiotics+ Womens Flora Balance 30 Pk – 3 months supplyBlackmores PROBIOTICS+ WOMENS FLORA BALANCE has 2.3 billion good bacteria which maintains healthy vaginal flora.Blackmores PROBIOTICS+ WOMENS FLORA BALANCE is formulated with two clinically trialled* probiotic strains to support good vaginal bacteria. PROBIOTICS+ WOMENS FLORA BALANCE need not to refrigerate. It’s a specialised formulation process and packaging technology helps prevent moisture from harming the good bacteria, helping keep them alive.Size: 30 CapsulesGender: FemaleKEY FEATURES Contains clinically trialled* strains based on scientific evidence 2.3 billion good bacteria Promotes and balances good vaginal bacteria Helps support good vaginal bacteria levels and maintain vaginal health Gluten free Comes in a handbag friendly canister pack Travel friendly, no refrigeration requiredIngredientsActive Ingredients: Lactobacillus rhamnosus GR-1TM 1.15 billon CFU, Lactobacillus reuteri RC-14TM 1.15 billion CFU .DirectionsAdults – Take 1 capsule once daily or as professionally prescribed. Take with food.Condition:New, Department:Women, Formulation:Capsule, Brand:Blackmores See More

  • Popularity – 0 watching, 1 day on eBay. 1 sold, 9 available. More

  Also Check: Best Probiotic For Excessive Gas

  Popular Articles
  Related news